વહાલી દીકરી યોજના ૨૦૨૦ – મળશે ૧,૧૦,૦૦૦ રૂપિયા | કોને અને કેવી રીતે? યોજનાની તમામ માહિતી

vahali dikri yojana

ગુજરાત સરકાર તરફથી તા.૨/૮/૨૦૧૯ પછી જે દીકરીઓ  નો જન્મ થયો છે તેમને ૧,૧૦,૦૦૦ રૂપિયા મળશે. ગુજરાત વહાલી દીકરી યોજના ની …

Read more